HRN EN ISO/IEC 17065:2013
Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga
Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services

(ISO/IEC 17065:2012; EN ISO/IEC 17065:2012)


Ova norma utvrđuje opće zahtjeve za osposobljenost, transparentan rad i nepristranost tijela koja certificiraju proizvode, procese i usluge. Certificiranje proizvoda, procesa i usluga je ocjenjivanje sukladnosti koje provodi treća strana.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Opći zahtjevi
5 Strukturalni zahtjevi
6 Zahtjevi za resursima
7 Procesni zahtjevi
8 Zahtjevi za sustav upravljanja

Ukratko o sadržaju i zahtjevima norme
U normi se nalaze zahtjevi koji se odnose na pravna i ugovorna pitanja, upravljanje nepristranošću, odgovornost i financiranje, nediskriminirajuće uvjete, povjerljivost, javno dostupne informacije, organizacijski ustroj i najvišu upravu, mehanizam za očuvanje nepristranosti, osoblje certifikacijskog tijela, resurse za vrednovanje, zahtjeve za proces certifikacije, provođenje vrednovanja proizvoda, donošenje odluke o certifikaciji, izdavanje certifikata, registar certificiranih proizvoda, nadzor certificiranih proizvoda, prestanak, suženje, suspenzija ili povlačenje certifikacije, zapise o certifikaciji, postupanje sa prigovorima i prizivima, zahtjevi za sustav upravljanja, dokumentaciju sustava upravljanja, interne audite i upravine ocjene, kao i upravljanje nesukladnostima, popravnim i preventivnim radnjama.


Opći zahtjevi odnose se na pravnu osobnost certifikacijskog tijela, ugovaranje, uporabu licenca, certifikata i oznaka sukladnosti, upravljanje nepristranošću, osiguranje odgovornosti i financiranje, nediskriminatorne uvjete, povjerljivost i javno dostupne podatke. Osim što certifikacijsko tijelo mora imati pravnu osobnost, također mora imati zakonski valjane ugovore za pružanje usluga certifikacije sa svojim klijentom. Nepristranost certifikacijskog tijela mora biti ostvarena u svakom trenutku i u svim aktivnostima certifikacijskog tijela. Stoga, na osoblje se ne smije vršiti nikakav pritisak, a certifikacijsko tijelo mora prepoznati rizike naspram nepristranosti. Najviša uprava se mora opredijeliti za nepristranost. Sukobi interesa moraju biti spriječeni u svakom pogledu. Nadalje, certifikacijsko tijelo mora imati odgovarajuće osiguranje odgovornosti za poslove koje provodi. Osim toga, mora biti financijski stabilno i imati sredstava potrebna za provođenje svojih aktivnosti. Politike i postupci po kojima certifikacijsko tijelo radi moraju biti nediskriminirajuće. Certifikacijsko tijelo mora učiniti dostupnim svoje usluge svim zainteresiranim kojima trebaju usluge iz njegovog područja rada. Povjerljivost podataka i zaštita vlasničkih prava klijenata mora biti osigurana. Certifikacijsko tijelo mora održavati i staviti na raspolaganja određene informacije koje se tiču certifikacijske sheme, pravila certificiranja, cjenik usluge, opis prava i odgovornosti podnositelja zahtjeva, kao i informacije za pritužbe i žalbe.

Strukturalni zahtjevi obuhvaćaju organizacijsku strukturu i mehanizme očuvanja nepristranosti certifikacijskog tijela. Struktura i upravljanje moraju se postaviti tako da se aktivnosti certifikacijskog tijela provode nepristrano. Certifikacijsko tijelo mora dokumentirati organizacijsku strukturu koja ističe odgovornosti, obveze i ovlaštenja svih uključenih u rad certifikacijskog tijela. Uprava certifikacijskog tijela mora istaknuti odbor, grupu ljudi, ili osobu koja ima cjelokupnu odgovornost i ovlaštenja za rad certifikacijskog tijela. Certifikacijsko tijelo mora imati formalna pravila za imenovanje, opis zadataka i rad odbora uključenih u rad certifikacijskog tijela. Takvi odbori moraju biti slobodni od bilo kakvih pritisaka koji bi mogli utjecati na njihovu odluku. Mehanizmi očuvanja nepristranosti certifikacijskog tijela moraju obuhvatiti politike i načela nepristranosti certifikacijskih aktivnosti.

Certifikacijsko tijelo mora imati na raspolaganju odgovarajuće resurse koji se tiču njegovog osoblja kao i resurse za vrednovanje. Certifikacijsko tijelo mora zaposliti, ili na neki drugi način osigurati dovoljan broj osoblja kako bi pokrio sve potrebe za rad. Osoblje mora biti osposobljeno za funkcije koje im se dodijele, uključujući osposobljenost za tehničku prosudbu, utvrđivanje politika i njihova primjena. Osoblje, bez obzira je li unutrašnje, vanjsko, ili su članovi odbora, mora čuvati povjerljivost podataka. Certifikacijsko tijelo mora uspostaviti, provoditi i održavati postupak upravljanja osposobljenošću osoblja uključenog u certifikacijski proces. Osim toga, certifikacijsko tijelo mora održavati zapise o cjelokupnom osoblju uključenom u njegov rad. Resursi za vrednovanje mogu biti unutrašnji ili vanjski. Kad osoblje certifikacijskog tijela provodi vrednovanje, to mora činiti na način definiran u određenim kriterijima. Certifikacijsko tijelo može podugovoriti aktivnosti vrednovanja. U tim slučajevima, podugovaratelji moraju biti osposobljeni prema međunarodnim normama.

Certifikacijski proces obuhvaća nekoliko faza: prijava, pregled prijave, vrednovanje, preispitivanje, odluka o certifikaciji, certifikacijska dokumentacija, imenik certificiranih proizvoda, nadzor, promjene koje utječu na certifikaciju, prekid, suženje, suspenzija i povlačenje certifikacije, zapisi te pritužbe i žalbe. Certifikacijsko tijelo mora prilikom prijave zatražiti sve potrebne informacije kako bi moglo dovršiti certifikacijski proces u skladu s certifikacijskom shemom. Certifikacijsko tijelo mora pregledati prijavu kako bi osiguralo da je dobilo dovoljno informacija o klijentu i proizvodu, da je područje certifikacije poznato, da ima sve potrebne resurse za provedbu procesa. Certifikacijsko tijelo mora imati plan za vrednovanje aktivnosti. Ono mora imenovati osoblje za provedbu svakog pojedinog zadatka koji se poduzima. Osim toga, mora osigurati dostupnost svih potrebnih informacija za provedbu vrednovanja. Sve nesukladnosti koje certifikacijsko tijelo utvrdi kod klijenta mora mu ih prezentirati. Rezultati vrednovanja moraju se dokumentirati za preispitivanje. Certifikacijsko tijelo mora imenovati najmanje jednu osobu da preispita sve informacije i rezultate vrednovanja. Ta osoba ne smije biti uključena u vrednovanje. Preporuke za odluku o certifikaciji temeljem preispitivanja moraju biti dokumentirane. Certifikacijsko tijelo mora biti odgovorno za donošenje odluka o certifikaciji.  Certifikacijsko tijelo mora pružiti klijentu formalnu certifikacijsku dokumentaciju koja jasno prenosi ime i adresu certifikacijskog tijela, datum stjecanja certifikacije, ime i adresu klijenta, područje certifikacije, datum isteka certifikacije i druge informacije koje traži certifikacijska shema. Certifikacijsko tijelo mora održavati informacije o certificiranim proizvodima. Certifikacijsko tijelo mora provoditi nadzore kako je to definirano u certifikacijskoj shemi. Certifikacijsko tijelo mora poduzimati odgovarajuće aktivnosti u slučaju pojave nesukladnosti s certifikacijskim zahtjevima. Ako se certifikacija prekida, sužuje ili suspendira, certifikacijsko tijelo mora poduzeti aktivnosti kako se one traže certifikacijskom shemom. Certifikacijsko tijelo mora čuvati zapise kako bi moglo pokazati da su svi zahtjevi certifikacijskog procesa učinkovito ispunjeni. Certifikacijsko tijelo mora imati dokumentiran proces za zaprimanje, vrednovanje i donošenje odluka o pritužbama i žalbama.

U pogledu zahtjeva za sustav upravljanja nude se 2 opcije: Opcija A – sustav upravljanja prema zahtjevima točaka 8.2 do 8.8 ove norme ili Opcija B – ako tijelo ima uspostavljen i održavan sustav u skladu s normom ISO 9001 kojim je moguće poduprijeti i dokazati ispunjavanje zahtjeva ove norme. Certifikacijsko tijelo mora provoditi nadzor dokumenata i zapisa. Certifikacijskoo tijelo mora provoditi interne audite i preispitivanja upravljanja odnosno upravinu ocjenu. Certifikacijsko tijelo mora upravljati nesukladnostima, popravnim i preventivnim radnjama.

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uspostavljanju sustava upravljanja prema normi
HRN EN ISO/IEC 17065:2013 Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga i pripremi za postupak akreditacije, kao i educiranju osoblja i provođenju internih audita.

CENTAR ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

Pripreme za certifikaciju/akreditaciju počinju s nama

USLUGE

NOVOSTI

Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017
Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017

ISO je objavio novo izdanje međunarodne norme za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Treće izdanje ISO/IEC 17025:2017 objavljeno je 1. prosinca 2017. godine. Međunarodna norma za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija omogućuje laboratorijima uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i dokazati njihovu tehničku osposobljenost za...

» Više
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018

IAF - International Accreditation Forum objavio je 18. 01 2018. novi dokument naziva IAF MD 21:2018 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007. Ovaj dokument opisuje zahtjeve za prelazak na novu normu ISO 45001:2018, primjenjivat će se od ožujka 2018. godine. Dokument je pripremio Međunarodni akreditacijski forum (IAF) u...

» Više
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija

U tijeku je revizija međunarodne norme koja propisuje opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija ISO/IEC 17025 i trenutno je u FDIS verziji. Prikupljaju se komentari svih zainteresiranih strana na FDIS verziju. Nakon FDIS verzije izrađuje se konačna verzija novog izdanja norme. Prvo međunarodno izdanje norme ISO/IEC 17025 objavljeno...

» Više
HDK poziv za prijedlog slogana
HDK poziv za prijedlog slogana

Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) započinje s pripremom 18. Hrvatske konferencije o kvaliteti i 9. znanstvenog skupa Hrvatskog društva za kvalitetu koja će se održati 2018. godine te upućuje poziv na dostavu prijedloga slogana.  Svatko može predložiti više od jednog slogana. Budući da su skupovi međunarodnog karaktera, odabrani slogan bit će...

» Više
30 godina EURAMET-a
30 godina EURAMET-a

EURAMET u 2017. godini  slavi važnu godišnjicu:  osnovan je 11. siječnja 2007., a 20 godina ranije, 1987. godine, osnovan je preteča EURAMET-a. Rezultat toga je 30 godina uspješne suradnje u europskom mjeriteljstvu.  EURAMET (Europski savez nacionalnih mjeriteljskih instituta) regionalna je mjeriteljska organizacija Europe koja pridonosi...

» Više
EA strategija 2025
EA strategija 2025

Više od petnaest godina EA osigurava okvir za višestrano priznavanje rezultata akreditiranih ocjenjivanja sukladnosti te za promicanje razvoja i prijenosa znanja, poboljšavanje akreditacije i aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti u Europi zajedno s ILAC-om i IAF-om na globalnoj razini.  Europska suradnja na akreditaciji (EA) udruga je nacionalnih...

» Više
Norma ISO DIS 22000
Norma ISO DIS 22000

U tijeku je revizija međunarodne norme ISO 22000 za sustave upravljanja sigurnošću hrane koja je dosegla status nacrta međunarodne norme (DIS). Cilj revizije norme ISO 22000 je uskladiti najnovija otkrića povezana sa sigurnošću hrane kako bi norma odgovarala trenutnom okružju u prehrambenom sektoru. Ovo je opsežan proces, a radna skupina koja radi na...

» Više

IZDVOJENO


gl CQ mMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGPU) objavilo je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) temeljem kojega sve osobe koje obavljaju djelatnosti ispitivanja (u smislu ovoga Zakona) nakon 1. lipnja 2017. godine moraju imati potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo (HAA).

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uvođenju sustava upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 i pripremi za postupak akreditacije.

NAŠI KLIJENTI

Logo Kovacic
Logo AI 2
Logo INEL
Logo ELDA
Logo Mettler
Logo BIOTER
Logo IMG 1
Logo EUROINSPEKT
Logo KANAL
Logo GEOKOL
STSI
Logo KONSPEKT
Logo TIM2
Logo MIP
Logo HS
Logo FILKO
Logo LIBRA
Logo TRGOINVEST
Logo Seferovic
Logo TRIAL
Logo MULTI