HRN EN ISO 9001:2015
Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi

Quality management systems - Requirements
(ISO 9001:2015, EN ISO 9001:2015)

Ova norma određuje zahtjeve sustava upravljanja kvalitetom koji su primjenjivi za sve organizacije bez obzira na njihovu vrstu i veličinu. Pomoću ove norme organizacije mogu dokazati sposobnost upravljanja kvalitetom.

Sadržaj norme
1 Područje primjene
2 Upućivanje na druge norme
3 Nazivi i definicije
4 Kontekst organizacije
5 Vodstvo
6 Planiranje
7 Podrška
8 Rad
9 Vrednovanje sustava
10 Poboljšavanje

Ukratko o sadržaju i zahtjevima norme
U normi se propisuju zahtjevi koje mora ispunjavati organizacija koja želi uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom. Organizacija mora pronaći pozitivne i negativne čimbenike koji mogu utjecati na sposobnost uspostavljanja sustava upravljanja kvalitetom. Organizacija mora razumjeti potrebe i očekivanja zainteresiranih strana. Mora se definirati koje su to zainteresirane strane koje su bitne za sustav upravljanja kvalitetom. Organizacija mora odrediti područje sustava upravljanja kvalitetom i moraju se primjeniti svi zahtjevi ove norme. Područje sustava upravljanja mora biti dokumentirano. Organizacija mora uspostaviti, primjeniti i održavati kontinuirana poboljšanja sustava upravljanja kvalitetom. Moraju se definirati procesi koji su potrebni za sustav upravljanja kvalitetom.

U normi se propisuju zahtjevi za vodstvo organizacije. Najviša uprava mora predstavljati vodstvo koje će omogućiti uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom. Mora se osigurati neometano funkcioniranje sustava upravljanja kvalitetom. Najviša uprava mora biti posvećena ispunjavanju zahtjeva korisnika usluga. Organizacija mora uspostaviti politiku kvalitete koja mora biti dokumentirana. U organizaciji moraju biti određene uloge, odgovornosti i zaduženja osoblja kako bi funkcionirali svi procesi i uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom.

U normi se nalaze zahtjevi koji se tiču planiranja uspostavljanja sustava upravljanja. Moraju se odrediti aktivnosti na pronalasku rizika i prilika. Organizacija mora uspostaviti ciljeve kvalitete i planirati njihova ostvarivanja. Ciljevi kvalitete moraju biti dokumentirani. U slučaju da organizacija mora provoditi promjene u svom sustavu upravljanja promjene se moraju planirati.

U normi se nalaze zahtjevi koji se odnose na podršku sustava upravljanja, kao što su resursi, kompetencije, svjesnost, komunikacija i dokumentirane informacije. Organizacija mora definirati koji resursi su potrebni za uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom. Mora se odrediti koji zaposlenici su neophodni za uspostavljanje sustava upravljanja kvalitetom i kontrolu procesa. Organizacija mora imati odovarajuću infrastrukturu za provedbu procesa za postizanje sukladnosti proizvoda i usluga. Organizacija mora odrediti koji su okolišni uvjeti važni za rad i procese. Organizacija mora provoditi monitoring i mjerenje resursa. Moraju se odrediti neophodne kompetencije osoblja koje će sudjelovati u sustavu upravljanja kvalitetom. Mora se osigurati da osoblje bude svjesno svoje uloge u sustavu upravljanja kvalitetom. Organizacija mora uspostaviti odgovarajuću komunikaciju unutar svoje organizacije i sa svim zainteresiranim stranama. Organizacija mora osigurati dokumentirane informacije koje se zahtjevaju u ovoj normi i mora se osigurati odgovarajuće upravljanje dokumentima.

Organizacija mora planirati, implementirati i kontrolirati procese potrebne za proizvode i usluge. Mora se uspostaviti komunikacija s korisnicima usluga. Organizacija mora odrediti zahtjeve koji se odnose na proizvode i usluge. Moraju se preispitivati zahtjevi koji se odnose na proizvode i usluge. Organizacija mora planirati, implementirati i kontrolirati procese vezane za dizajn i razvoj proizvoda i usluga. Moraju se definirati ulazni parametri dizajna i razvoja kao i nadzor dizajna i razvoja. Organizacija mora osigurati nadzor vanjskih procesa, proizvoda i usluga. Organizacija mora osigurati informacije za dobavljače. Organizacija mora uspostaviti opskrbu proizvodima i uslugama. Moraju se osigurati aktivnosti nakon isporuke. Organizacija mora uspostaviti nadzor nad nesukladnim proizvodom.

U normi se zahtjeva da organizacija provodi monitoring, mjerenja, analize i vrednovanje sustava upravljanja kvalitetom. Organizacija sama mora ustanoviti što je potrebno nadzirati i mjeriti. Organizacija mora vrednovati izvedbu i efektivnost sustava upravljanja kvalitetom i o tome čuvati zapise. Organizacja mora mjeriti zadovoljstvo korisnika usluge. Propisano je da organizacija mora provoditi interne audite u planiranim vremenskim intervalima kako bi provjerila uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom i da li se na odgovarajući način ispunjavaju svi zahtjevi norme. Interni audit mogu provoditi samo osposobljeni interni auditori. O provedbi internog audita moraju postojati zapisi. U normi se zahtjeva i provođenje upravine ocjene, odnosno preispitivanje sustava upravljanja kojeg provodi vodstvo organizacije. Upravina ocjena mora sadržavati ulazne i izlazne parametre i moraju se čuvati zapisi o provedenoj upravinoj ocjeni.

Posljednje poglavlje norme se odnosi na poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom. Organizacija treba odrediti mogućnosti za poboljšavanja svog sustava upravljanja i povećanja zadovoljstva korisnika usluga. Organizacija mora upravljati nesukladnostima i provoditi odgovarajuće popravne radnje kako bi se uzroci nesukladnosti otklonili. Svi zapisi o nesukladnostima i provedenim popravnim radnjama se moraju čuvati. U normi se zahtjeva da organizacija provodi kontinuirana poboljšavanja svog sustava upravljanja kvalitetom.

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uspostavljanju sustava upravljanja prema normi HRN EN ISO 9001:2015 Sustavi upravljanja kvalitetom - Zahtjevi i pripremi za postupak certifikacije, kao i educiranju osoblja i provođenju internih audita.

CENTAR ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM

Pripreme za certifikaciju/akreditaciju počinju s nama

USLUGE

NOVOSTI

Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017
Objavljena je norma ISO/IEC 17025:2017

ISO je objavio novo izdanje međunarodne norme za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija. Treće izdanje ISO/IEC 17025:2017 objavljeno je 1. prosinca 2017. godine. Međunarodna norma za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija omogućuje laboratorijima uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i dokazati njihovu tehničku osposobljenost za...

» Više
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018
IAF MD 21:2018 Zahtjevi za prelazak na normu ISO 45001:2018

IAF - International Accreditation Forum objavio je 18. 01 2018. novi dokument naziva IAF MD 21:2018 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007. Ovaj dokument opisuje zahtjeve za prelazak na novu normu ISO 45001:2018, primjenjivat će se od ožujka 2018. godine. Dokument je pripremio Međunarodni akreditacijski forum (IAF) u...

» Više
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija
Revizija norme ISO/IEC 17025 - FDIS verzija

U tijeku je revizija međunarodne norme koja propisuje opće zahtjeve za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija ISO/IEC 17025 i trenutno je u FDIS verziji. Prikupljaju se komentari svih zainteresiranih strana na FDIS verziju. Nakon FDIS verzije izrađuje se konačna verzija novog izdanja norme. Prvo međunarodno izdanje norme ISO/IEC 17025 objavljeno...

» Više
HDK poziv za prijedlog slogana
HDK poziv za prijedlog slogana

Hrvatsko društvo za kvalitetu (HDK) započinje s pripremom 18. Hrvatske konferencije o kvaliteti i 9. znanstvenog skupa Hrvatskog društva za kvalitetu koja će se održati 2018. godine te upućuje poziv na dostavu prijedloga slogana.  Svatko može predložiti više od jednog slogana. Budući da su skupovi međunarodnog karaktera, odabrani slogan bit će...

» Više
30 godina EURAMET-a
30 godina EURAMET-a

EURAMET u 2017. godini  slavi važnu godišnjicu:  osnovan je 11. siječnja 2007., a 20 godina ranije, 1987. godine, osnovan je preteča EURAMET-a. Rezultat toga je 30 godina uspješne suradnje u europskom mjeriteljstvu.  EURAMET (Europski savez nacionalnih mjeriteljskih instituta) regionalna je mjeriteljska organizacija Europe koja pridonosi...

» Više
EA strategija 2025
EA strategija 2025

Više od petnaest godina EA osigurava okvir za višestrano priznavanje rezultata akreditiranih ocjenjivanja sukladnosti te za promicanje razvoja i prijenosa znanja, poboljšavanje akreditacije i aktivnosti ocjenjivanja sukladnosti u Europi zajedno s ILAC-om i IAF-om na globalnoj razini.  Europska suradnja na akreditaciji (EA) udruga je nacionalnih...

» Više
Norma ISO DIS 22000
Norma ISO DIS 22000

U tijeku je revizija međunarodne norme ISO 22000 za sustave upravljanja sigurnošću hrane koja je dosegla status nacrta međunarodne norme (DIS). Cilj revizije norme ISO 22000 je uskladiti najnovija otkrića povezana sa sigurnošću hrane kako bi norma odgovarala trenutnom okružju u prehrambenom sektoru. Ovo je opsežan proces, a radna skupina koja radi na...

» Više

IZDVOJENO


gl CQ mMinistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGPU) objavilo je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) temeljem kojega sve osobe koje obavljaju djelatnosti ispitivanja (u smislu ovoga Zakona) nakon 1. lipnja 2017. godine moraju imati potvrdu o akreditaciji prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo (HAA).

CONSULTO QUALITAS vam može pomoći u uvođenju sustava upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 i pripremi za postupak akreditacije.

NAŠI KLIJENTI

Logo Kovacic
Logo AI 2
Logo INEL
Logo ELDA
Logo Mettler
Logo BIOTER
Logo IMG 1
Logo EUROINSPEKT
Logo KANAL
Logo GEOKOL
STSI
Logo KONSPEKT
Logo TIM2
Logo MIP
Logo HS
Logo FILKO
Logo LIBRA
Logo TRGOINVEST
Logo Seferovic
Logo TRIAL
Logo MULTI